Pagsusuring Pampanitikan

Sandaang Damit ni Fanny A. Garcia

        I.            Panimula

Ang panitikang susuriin ay maikling kwento. Ang maikling kwento ay isang maiksing salaysay na tungkol sa isang mahalagang pangyayaring kinasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan at problema lamang. Ang maikling kwento ay may limang uri, ito ay ang trahedya, komedya, satira, romansa at realismo.

      II.            Pormalistiko

A.      Buod

May isang batang mahirap na tahimik lang palagi sa kanyang klase. Ang kanyang damit ay luma na at tinapay lamang ang kanyang baon palagi. At ang mga bagay na ito ang dahilan kung bagit siya inaasar ng kanyang mga kaklase. At naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanilang pamilya. At isang araw biglang nagkatinig ang bata, nagmamalaking sinabi na mayroon siyang isandaang damit. Ikinuwento niya sa kanila ang bawat detalye ng kanyang damit. At simula noon ay naging malapit na siya sa kanyang mga kaklase.

Ngunit nang magsimulang lumiban sa klase ang bata, nagtaka ang kanyang mga guro at ka-eskwela kaya napagdesisyunan nilang puntahan ang bata sa kanilang tahanan. At nakita nila ang sira-sirang bahay ng bata, ngunit hindi siya ang kaagad nilang hinanap kundi ang sandaang damit ng bata, at nakita nila itong nakadikit sa dinding, isandaang damit na pawing mga drowing lamang

B.      Mga Elemento

1.        Paksa- tungkol ito sa pakikipagkapwa ng isang batang babae sa kanyang mga kaklase gamit ang pagsisinungaling.

2.       Tagpuan- sa eskwelahan at bahay ng batang babae

3.       Tauhan

·         Batang Bababe- protagonist sa kwento, nagsinungaling

·         Ina ng batang babae- tauhang lapad sa kwento.

·         Mga Kaklase ng batang babae- mga tauhang bilog sa kwento.

4.      Banghay

a.       Panimula

May isang batang mahirap. Nag-aaral siya. Sa paaralan ay kapansin-pansin ang kanyang pagiging walang-imik. Malimit siyang nag-iisa. Laging nasa isang sulok.

b.      Saglit na Kakintalan

Kapag nakaupo na’y tila ipinagkit. Laging nakayuko, mailap ang mga mata, sasagot lamang kapag tinatawag ng guro. Halos paanas pa kung magsalita. Naging mahiyain siya sapagkat maaga niyang natuklasang kaiba ang kanyang kalagayan sa mga kaklase. Ipinakita at ipinabatid nila iyon sa kanya. Mayayaman sila. Magaganda at iba-iba ang kanilang damit na pamasok sa paaralan. Malimit nila siyang tuksuhin sapagkat ang kanyang damit, kahit nga malinis, ay halatang luma na, palibhasa’y kupasin at punung-puno ng sulsi.

Kapag oras na ng kainan at labasan na ng kani-kanilang pagkain, halos ayaw niyang ilitaw ang kanyang baon. Itatago niya sa kandungan ang kanyang pagkain, pipiraso ng pakonti-konti, tuloy subo sa bibig, mabilis upang hindi malaman ng mga kaklase ang kanyang dalang pagkain. Sa sulok ng kanyang mata ay masusulyapan niya ang mga pagkaing nakadispley sa ibabaw ng pupitre ng mga kaklase: mansanas, sandwiches, kending may iba-ibang hugis at kulay na pambalot na palara.

c.       Papataas na Aksyon

Ang panunukso ng mga kaklase ay hindi nagwawakas sa kanyang mga damit. Tatangkain nilang silipin kung ano ang kanyang pagkain at sila’y magtatawanan kapag nakita nilang ang kanyang baon ay isa lamang pirasong tinapay na karaniwa’y walang palaman. Kaya lumayo siya sa kanila. Naging walang kibo. Mapag-isa. Ang nangyayaring ito’y hindi naman lingid sa kanyang ina. Sa bahay ay di minsan o makalawa siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng mga kaklase, at siya’y magsusumbong. Mapapakagat-labi ang kanyang ina, matagal itong hindi makakakibo, at sabay haplos nito sa kanyang buhok at paalong sasabihin sa kanya, hayaan mo sila anak, huwag mo silang pansinin, hamo, kapag nakakuha ng maraming pera ang iyong ama, makakapagbaon ka na rin ng masasarap na pagkain, mabibili na rin kita ng maraming damit.

d.      Kasukdulan

At lumipas pa ang maraming araw. Ngunit ang ama’y hindi pa rin nakapag-uwi ng maraming pera kaya ganoon pa rin ang kanilang buhay. Ngunit ang bata’y unti-unting nakaunawa sa kanilang kalagayan. Natutuhan niyang makibahagi sa malaking suliranin ng kanilang pamilya. Natutuhan niyang sarilinin ang pagdaramdam sa panunukso ng mga kaklase. Hindi na siya umuuwing umiiyak. Hindi na siya nagsusumbong sa kanyang ina. Sa kanyang pagiging tahimik ay ipinalalagay ng kanyang mga kaklase na siya’y kanilang talun-talunan kaya lalong sumidhi ang kanilang pambubuska. Lumang damit. Di masarap na pagkain. Mahirap. Isinalaksak nila sa kanyang isip. Hanggang isang araw ay natuto siyang lumaban. Sa buong pagtataka nila’y bigla na lamang nagkatinig ang mahirap na batang babaeng laging kupasin, puno ng sulsi, at luma ang damit, ang batang laging kakaunti ang baong pagkain. Yao’y isa na naman sanang pagkakataong walanng magawa ang kanyang mga kaklase at siya na naman ang kanilang tinutukso.

“Alam n’yo,” aniya sa malakas at nagmamalakiing tinig, “ako’y may sandaang damit sa bahay.”

Nagkatinginan ang kanyang mga kaklase, hindi sila makapaniwala.

“Kung totoo ya’y ba’t lagi na lang luma ang suot mo?”

Mabilis ang naging tugon niya, “Dahil iniingatan ko ang aking sandaang damit. Ayokong maluma agad.”

“Sinungaling ka! Ipakita mo muna sa’min para kami maniwala!” Iisang tinig na sabi nila sa batang mahirap.

“Hindi ko madadala rito. Baka makagalitan ako ni Nanay. Kung gusto n’yo’y sasabihin ko na lang kung ano ang tabas, kung ano ang tela, kung ano ang kulay, kung may laso o bulaklak.”

At nagsimula na nga siyang malarawa ng kanyang mga damit. Ayon sa kanya’y may damit siya para sa iba-ibang okasyon. May damit siyang pambahay, pantulog, pampaaralan, pansimbahan, at iba pa. Naging mahaba ang kanyang pagkukuwento. Paano’y inilarawan niya hanggang kaliit-liitang detalye ang bawat isa sa kanyang sandaang damit. Tulad halimbawa ng isang damit na pandalo niya sa pagtitipon. Makintab na rosas ang tela nito na sinabugan ng pinaggupit-gupit na mumunting bulaklak at makikislap na rosas at puting abaloryo. Bolga ang manggas. May tig-isang malaking laso sa magkabilang balikat. Hanggang sakong ang haba ng damit. O kaya’y ang kanyang dilaw na pantulog na may prutas sa kuwelyo, manggas, at laylayan. O ang kanyang putting pansimba na may malapad na sinturon at malalaking bulsa.

e.      Pababang Aksyon

Mula noo’y naging kaibigan niya ang mga kaklase. Ngayo’y siya ang naging tagapagsalita at sila naman ang kanyang tagapakinig. Lahat sila’y natutuwa sa kanyang kuwento tungkol sa sandaang damit. Nawala ang kanyang pagkamahiyain. Naging masayahin siya bagaman patuloy pa rin ang kanyang pamamayat kahit ngayo’y nabibigyan nila siya ng kapiraso ng kanilang baong mansanas o sandwich, isa o dalawang kendi.

f.        Wakas

Ngunit isang araw ay hindi pumasok sa klase ang mahirap na batang babaeng may sandaang damit. Saka ng sumunod na araw. At nang sumunod pa. At pagkaraan ng isang linggong hindi niya pagpasok ay nabahala ang kanyang mga kaklase at guro.

Isang araw ay nagpasya silang dalawin ang batang matagal na lumiban sa klase. Ang natagpuan nilang bahay ay sira-sira at nakagiray na sa kalumaan. Sumungaw ang isang babaeng payat, iyon ang ina ng batang mahirap. Pinatuloy sila at nakita nila ang maliit na kabuuan ng kabahayan na salat na salat sa anumang marangyang kasangkapan. At sa isang sulok ay isang lumang teheras at doon naratay ang batang babaeng may sakit pala. Ngunit sa mga dumalaw ay di agad ang maysakit ang napagtuunang-pansin kundi ang mga papel na maayos na maayos na nakahanay at nakadikit sa dingding na kinasasandigan ng teheras. Lumapit sila sa sulok na yaon at nakita nilang ang mga papel na nakadikit sa dingding ay ang drowing ng bawat isa sa kanyang sandaang damit. Magaganda, makukulay. Naroong lahat ang kanyang naikuwento. Totoo’t naroon ang sinasabi niyang rosas na damit na pandalo sa  pagtitipon. Naroon din ang drowing ng kanyang pantulog, ang kanyang pansimba, ang sinasabi niyang pamasok sa paaralan na kailanma’y hindi nasilayan ng mga kaklase dahil ayon sa kanya’y nakatago’t iniingatan niya sa bahay.

Sandaang damit na pawang iginuhit lamang.

g.      Tunggalian

Ang tunggalian sa kwento ay tao laban sa lipunan dahil sa panghuhusga ng mga kaklase ng batang babae sa kanya.

5.       Paningin- ang paningin sa kwento ay nasa third person.

 

    III.            Teoryang Pampanitikan

A.      Ang teoryang pampanitikan ay ang mga teorya na ginagamit ng isang manunulat bilang paksa o paraan upang isulat ang isang akda. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng teoryang pampanitikan.

1.        Teoryang Pormalistiko- ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan.

2.       Teoryang Eksistensyalismo- ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon pa ra sa kanyang sarili na siyang nakasentro sa pananatili sa mundo.

3.       Teoryang Romantisismo- ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao ang pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundong kinalakihan.

4.      Teoryang Realismo- ang layunin ng teoryang realismo ay ipakita ang mga karanasan, ipakita ang mga nasaksihan ng may akda sa lipunan, hango sa totoong buhay.

5.       Teoryang Moralistiko- ang layunin ng panitikan ay ilahad ang iba’t ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao, ang pamantayan ng tama at mali.

6.      Teoryang Bayograpikal- naniniwala ang mga bayograpikalista na ang manunulat ay nagsusulat ng mga bagay na personal niyang naranasan at nakikita sa kanyang paligid.

7.       Teoryang Feminismo- ito’y teoryang pampanitikang nag-ugat sa malalim na paniniwala na sa kamay ng kalalakihan hindi makatarungan ang representasyong ibinibigay sa mga kababaihan.

8.      Teoryang Queer- kung ang babae ay may feminismo at ang mga nasa lipunan na homosexual ay may queer (gender and sexuality).

9.      Teoryang Historikal- ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang pagkahubog.

10.    Teoryang Markismo-Feminismo- ang layunin ng panitikan ay ilantad ang iba’t ibang paraan ng kababaihan ng pagtugon sa suliraning kanyang kinakaharap.

 

B.      Ang aking gagamitin na teoryang pampanitikan sa pagsusuri ay ang Teoryang Markismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumaagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika.

C.      At gaya ng sa kwento, gumawa ng paraan ang batang babae ng paraan upang maiwasan ang panunukso sa kanya ng kanyang mga kaklase. Siya ay nagsinungaling sa kanyang mga kaklase upang hindi na siya tuksuhin ng mga ito. Kahit na masama ang kanyang pamamaraan, nagtagumpay naman siyang makuha ang respeto at tiwala ng kanyang mga ka-eskwela.

    IV.            Reaksyon

Kakaiba ang maikling kwentong ito dahil bata ang nagsinungaling. Di tulad sa ibang kwento na karaniwan ay matatanda ang palaging naghihiganti at gumagawa ng mga bagay na masama. Simple lamang ang kwento pero naisalaysay naman ito ng maayos at mahusay, madali itong makakuha ng pansin ng mga mambabasa.


Dianne Milioga
Larah D. Liwanag
2/2/2013 03:06:06 pm

Maraming salamat sa mga impormasyon na nailahad mo :)
nakatutuwang basahin at pag - aralan.
Nakatulong ito para sa aking pag - aaral. ^^

GOD BLESS !

*LHA <3

Reply
ana
6/30/2013 10:18:49 pm

tama kayo nakakadagdag din sa mga kaalaman natin.

Reply
6/29/2014 11:48:19 am

fghcfyyfjfvj

Cristine joy
9/11/2015 05:37:08 am

Mm. Ano po ang simbolismo ng kwento?

9/13/2013 10:01:47 pm

.. Nakatulong tlaga sa akin ang impormasyon ! Maraming salamat sna magpatuloy ka pah ..

may GOD BLESS you :*

Reply
panget
8/15/2014 05:22:39 pm

we

6/24/2014 06:54:43 pm

ang pangi nakaka lito

Reply
7/4/2014 09:37:48 pm

1.Ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae.pls.sagutin nyo po.
2.Naniniwala ka bang may saandaang damit ang bata?bakit oo/hindw?

Reply
7/4/2014 09:40:02 pm

1.Ano sa iyong palagay ang estado sa buhay ng batang babae

7/6/2015 06:49:13 pm

ang batang mahirap ay palaging tahimik sa klase at palagi siyang tinutukso ng kanyang mga kaklase..
Hinde,dahil isa lamang guhit ang mga ito...un lmng po mraming slmat...

larah d. liwanag
8/23/2014 08:51:27 pm

tama ka nga ako din ehhhhhhhhhhhh

Reply
6/28/2016 02:45:48 am

pasagut naman po ito tala salitaan ibigay ang ss nang mga salita
Wlng Imik paanas Pupitre abaloryo pambubuska At Teheras

khim ruta
2/11/2015 06:09:01 pm

Kakaiba ang maikling kwentong ito dahil bata ang nagsinungaling. Di tulad sa ibang kwento na karaniwan ay matatanda ang palaging naghihiganti at gumagawa ng mga bagay na masama. Simple lamang ang kwento pero naisalaysay naman ito ng maayos at mahusay, madali itong makakuha ng pansin ng mga mambabasa.

Reply
goigjhgg
3/10/2015 11:42:36 pm

9okay lang yun wla naman akong paki alam sayu eh

Reply
4/5/2016 01:45:11 am

maam, ano po yung suring papel

Reply
joan hernoka
7/16/2016 12:20:32 am


1.Ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng batang babae.pls.sagutin nyo po.

Reply
leah
6/20/2013 09:45:25 pm

hi

Reply
stephanie
7/1/2013 12:16:56 pm

wow............. ang ganda naman ng story naka 2long pa sa ass. ko thank you ah god bless nalang poe sa gumawa o gumagagawa ng kwento i love it taegggggggga.......

Reply
xame pala tayo
6/30/2014 08:51:14 pm

Secret
10/18/2014 03:44:53 am

Ew! GaySh*tness na,Jeje pa. Hays!

jessa a. abdol
7/24/2014 10:51:03 am

hellow

Reply
ewewe
8/4/2014 07:17:00 pm

f

Reply
pogi si ewan
8/4/2014 07:17:56 pm

pogi ako

3/16/2017 03:05:08 am

hello

Reply
7/3/2017 02:10:03 am

eeeewaeeeeeeeeeeeee

dayta myla
6/22/2013 04:35:05 pm

ang ganda po ng kwento piling ko po nandoroon ako salamat po dahil kayo po ang naging espirasion ko at ng kabataan namakakabasa nito

Reply
7/3/2017 02:09:34 am

waeewaewa

Reply
Lloyd
6/29/2013 07:54:53 pm

ano po ang mensahe ng may akda?

Reply
R.J
7/13/2013 04:42:31 pm

ipinapahayag nito na di dapat sawayin o tuksuhin ang mga taong mas mababa sa inyo at dapat natin silang kaawaan at tulungan.....
.
.
.
./
.
....yun lang po sana maintindihan niyo first time ko pa lang nito ehhh.........
.
.
.
.hahahaha <:]]]]><

Reply
Mary
7/9/2016 11:36:20 pm

Ano po ba ang lihim ng isang daang damit......

Reply
MISSIE
6/30/2013 04:05:15 pm

THANK YOU

Reply
syrill
7/1/2013 10:47:38 pm

mamatz sa idea..

Reply
Going on
6/30/2014 06:13:33 pm

Reply
Danica
7/2/2013 07:19:42 pm

Yess May IRerePort na kame.. Thanks sa Gumawa nito ahh! :D

Reply
drew
7/4/2013 04:10:09 pm

astig,may kodigo n k

Reply
7/4/2013 09:58:40 pm

iba pa

Reply
7/7/2013 02:50:28 pm

corny

Reply
7/7/2013 03:04:51 pm

anong corny
baka ikaw yung corny

Reply
7/7/2013 03:06:12 pm

ulol

Reply
7/9/2013 12:11:37 am

ano po ung mensahe nyo??

Reply
cute
8/7/2017 07:49:24 pm

wala lang. trip niya lang.

Reply
7/12/2013 05:27:28 pm

ano po ba ung (mensahe) ng kwento at (paalala upang tuluyan ng mawala ang di pantay na pag tingin sa kapwa)??? gagawa po kac kami ng bookmark..ilalagay pu namin iyon..pls..tnx

Reply
Dianne Milioga
7/21/2013 11:55:05 am

Minsan ang mensahe ay depende sa pagkakaintindi ng mambabasa.

Reply
Alyssa Ashley Vallestero
7/24/2013 08:10:17 pm

LikE it!!

Reply
7/26/2013 07:18:33 pm

hala ..... ka....

Reply
reggie juntilla
7/13/2013 04:44:36 pm

pareho pala tayo!!!!!!!! :) :)

Reply
cute
8/7/2017 07:49:38 pm

kaya nga

Reply
7/27/2013 01:11:01 pm

... sana may mga larawan // :(

Reply
cute
8/7/2017 07:49:59 pm

kaya nga. olay

Reply
ced
7/27/2013 11:50:25 pm

ano ung nilalaman ng mga pangyayari?

Reply
cute
8/7/2017 07:50:24 pm

basahin mo kaya ng malaman mo. panget!!

Reply
8/3/2013 10:24:12 am

MAY KOPYA NA AKO

Reply
6/11/2014 10:47:42 am

hahaha salamat daya

Reply
trisha mae (karen)
9/14/2013 03:59:47 pm

bongga
ang galing

Reply
cute
8/7/2017 07:50:41 pm

pak pak!!

Reply
9/27/2013 11:19:42 am

thank you po...nakatulog po sa project q...nice!!!

Reply
cute
8/7/2017 07:50:55 pm

ur welcome :)

Reply
fercy
12/25/2013 05:33:02 pm

Nakaka touch tagala....sana wala ng taong manglait ng kapwa...sana may awa kayo sa inyong kapwa dahil hindi lahat ng panahon lagi kayong nasa mataas...

Reply
mikee
1/22/2014 05:24:55 pm

Wow!! Grabe ... Im proud to be pnoy na pnoy

Reply
Moon Hyun Chan ( Shane Borromeo )
6/22/2014 08:34:58 pm

grabe naman i ate, napagtangkaan nyang magsinungaling para lang hindi sya tuksuhin ng mga mayayaman nyang kaklase....
pero tama naman yung ginawa nya...,,.,.,..,.,..
ang ganda nga ng storya nito,,,,,,.....
at last matatapos ko na rin 'tong assignment ko....,,.,...,,,...
THANK YOU LORD, INTERNET,SA PUBLISHER, AT SA WRITTER.... :))))))))))))))))))))

Reply
romelyn
6/25/2014 08:54:15 pm

grabe ang ganda tlaga ng istorya impierniece huhuhu
:)

Reply
ced
6/23/2014 11:18:27 pm

hi

Reply
ced
6/23/2014 11:19:42 pm

muzta u all

Reply
cute
8/7/2017 07:51:12 pm

ayos lang ako. ikaw ba?

Reply
ana
6/23/2014 11:21:54 pm

helow just call nelater

Reply
7/19/2016 05:31:02 am

pakantot po pwede mamayang gabi?

Reply
r.j
6/23/2014 11:24:22 pm

i love u danica

Reply
lloyd
6/23/2014 11:28:10 pm

angmensahe ng may akda ay pangit si ana leah trisha

Reply
lloyd
6/23/2014 11:29:35 pm

gets nyo

Reply
drew
6/23/2014 11:31:01 pm

goodnigth sainyo mga bobo

Reply
cute
8/7/2017 07:51:43 pm

good morning pa lang samin!! bobo!!

Reply
ana
6/23/2014 11:33:22 pm

tama lang nasabihin natin yan sa kanila drew ang totoo bobo sila alam mo crush kita drew

Reply
drew
6/23/2014 11:35:48 pm

totoo e makita tayo sahotel bukas handa ka lagi ana o honey

Reply
drew
6/23/2014 11:38:58 pm

may gagawintayo na pagdating mo sa hotel maligoka ng maayos ha ana ok

Reply
6/27/2014 10:27:45 am

dada

Reply
6/28/2014 04:32:42 pm

hahahaha....la takun may ginbasa hahahaha..... paanu mag himu ka bookmark mn

Reply
6/29/2014 04:33:36 pm

ang ganda naman ng kwento na kakaiyak sya hindi purkent mahirap sila tinutukso sya ng mga classmate nya

Reply
6/29/2014 11:37:15 pm

Reply
geraldine marie g ortega
6/30/2014 03:03:16 pm

oo nga..!

Reply
6/30/2014 11:40:13 pm

whe!!22u ba ang lahat ng sinabi nyo

jayho
7/2/2014 12:14:44 am

Ang taas!!!!!
hindi makopya!!!

Reply
7/17/2016 01:10:32 am

Galing ah

Reply
7/2/2014 09:10:21 pm

san po yung mensahe ng kwento ??

Reply
andrea
7/3/2014 10:17:49 pm

Ang ganda nkwento din sa skul

Reply
monigo
7/7/2014 10:54:17 pm

ang gada naman

Reply
j
7/8/2014 01:48:32 pm

g

Reply
tftfy
7/8/2014 07:05:17 pm

njhjhk

Reply
7/9/2014 06:57:09 pm

Thank you po kasi nakagawa ng ass......ua^

Reply
john
7/9/2014 08:08:44 pm

lol

Reply
john
7/9/2014 08:10:31 pm

Thanks to who make this web :D

Reply
.hazel.('',)
7/14/2014 07:43:03 pm

Hay! Salamat may ass. Na ako...thank u ...***('',)

Reply
7/19/2014 09:14:12 pm

Ano po ang Munting Aral ng kwento . ? kasi kailangan nammin sa bookmark :'(

Reply
7/23/2014 08:49:59 pm


Parehas pala Tayo.. :D

Reply
roan r. versoza.
7/23/2014 07:22:35 pm

ang daming susulatin

Reply
7/23/2014 08:47:07 pm

what is the good message that we will learn about this..?

Reply
Lealyn ang name ng mahal ko
6/29/2017 03:41:05 am

Ahm pakisabi kay lealyn mahal ko sya.

Reply
johnalei escultura
11/16/2014 06:58:02 pm

thanks sa information..

Reply
12/1/2014 11:19:42 am

dgfdgd

Reply
kier
1/11/2015 03:32:09 pm

wow nakakatylong nga

Reply
2/13/2015 08:00:22 pm

haba namn

Reply
2/13/2015 08:01:11 pm

grabe ang haba naman mas mahaba rin ang grades

Reply
angel ababao
7/5/2015 06:42:52 pm

salamat saiyung ibinigay na impormasyon sa sandaang damit kahit na yung ibas ay mali ang spelling

Reply
7/10/2015 08:44:40 pm

anu po ba ang mensahe ng akda?? pls. kelangan ko po ksi to para sa book mark ko eh thank you....

Reply
kim clavers
7/12/2015 08:46:37 pm

😪Ano yung katangian/kakanyahan? Huhuhu please paki sagot thankyou

Reply
nonoi
8/1/2015 07:54:47 pm

ano ang mga balangkas nito????

Reply
carl friedrich c.malicdem
10/19/2015 03:05:35 pm

Tumbs up

Reply
Leca
11/25/2015 07:31:37 am

Ganda ng storya

Reply
Army PH
12/29/2015 07:59:01 am

Anong tema?

Reply
loida
1/12/2016 08:58:44 pm

hahhh

Reply
joyce
7/9/2016 05:37:52 am

Pwede po kayo magbigay ng isang halimbawa dyan? Para sa bookmark?

Reply
7/11/2016 12:06:16 am

Pwede po mag ano paano ano po yng sagot yng ilarawan ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng babae

Reply
7/11/2016 12:16:52 am

Sh hh

Reply
diana rose opinio
7/12/2016 06:11:32 am

bkit po pagbabawalan sha ng nanay nyang wag ipakita ang sandaan nyang damit?

Reply
7/25/2016 04:15:44 am

Ano and mensahe ng akda sa (sandaang admit)

Reply
7/28/2016 04:45:16 am

beautiful story

lesson learned
at may kodigo na ako

Reply
7/28/2016 04:40:25 am

beautiful story

Reply
cute
8/7/2017 07:53:07 pm

im more beautiful :P

Reply
8/11/2016 06:07:56 am

help

Reply
Ricson Kyle
8/13/2016 12:31:59 am

galing ng kodigo meron na

Reply
Ricson Kyle
8/13/2016 12:30:43 am

beautiful but sad story nakakaawa yung bata

Reply
jhakecob
8/18/2016 12:59:02 am

napakahusay...

Reply
yad
8/18/2016 02:45:53 am

wooow haa..

Reply
yad
8/18/2016 02:43:48 am

hahahh

Reply
james
8/20/2016 03:40:01 pm

ano po ang bisa sa isip,bisa s damdamin at bisa sa kaasalan ng kwento???

Reply
10/5/2016 04:11:30 am

meron po bang bisa?

Reply
cute
8/7/2017 07:52:42 pm

ubos na.

Reply
chan
12/4/2016 12:03:54 am

SD c

Reply
정엔징
3/21/2017 04:15:09 am

Kelan po yan na publish???

Reply
7/3/2017 02:18:58 am

hindi toto o yan

Reply
Rince
7/19/2017 06:38:34 am

Paanong Hindi to too??

Reply
Love
7/13/2017 04:32:55 am

💖💖

Reply
jamil
7/14/2017 12:06:09 am

ahh

Reply
7/19/2017 06:36:33 am

Ang ganda Sana po mayroong. panahon pls po Sana masagot po niyo

Reply
Jhysel
7/31/2017 04:15:10 am

Please paki sagot po ng tanong kong ito....


Bakit po kailangan mag sinungaling ng babae?

Reply
laineengg
8/1/2017 05:08:40 am

dahil mas lalo pa syang tutuksuhin kapag hindi pa sya nag sinungaling

Reply
babadet
8/7/2017 07:45:58 pm

hello po

Reply
miko v
8/7/2017 07:47:26 pm

pwede ka?

Reply
miko v
8/7/2017 07:47:01 pm

hanap gf po

Reply
cute
8/7/2017 07:55:03 pm

wait lang. brb. gagawa lang akong tesis namin :)

Reply
princess
8/7/2017 07:56:05 pm

sa jollibee kami kakain! yey!!

Reply
eunice
8/7/2017 08:00:45 pm

sinong may gustong chocolate? bagong uwi ang kapatid ko.

Reply
nathalie
8/9/2017 01:29:13 am

Ano po yung mga kaisipan o ideyang taglay ng akda.? At ano po yung estilo ng pagkasulat ng akda.?

Reply
8/17/2017 06:52:35 am

totoo ba

Reply
yesssa
8/23/2017 04:35:45 am

ANo pa po ba ang ibat ibang mga aral??

ReplyLeave a Reply.